Digitale ALV (stemronde)

geplaatst in: Geen categorie | 0

Dit is de stemronde van de ALV. Je vindt de stemknoppen onderaan ieder van de 3 onderwerpen. Helemaal onderaan het formulier vindt je een knop om je stem te verzenden.

In de informatie ronde van de digitale ALV hebben 9 leden actief gereageerd. Van de leden, niet zijnde bestuursleden heeft één lid vragen gesteld, die hieronder worden beantwoord. Twee leden hebben de vragenlijst alleen met hun emailadres teruggestuurd. Twee leden hebben een inhoudelijke opmerking geplaatst.

Reacties zijn gestuurd door: Sijmen Vedder, Martin Laport, Thomas Sellmeyer, Ans Brouwer, Ad Kapteijns, Maaike de Wit, Chris Jansen, Ellen Baardman en Wim van Diermen. De reacties worden hieronder per onderwerp behandeld. Vervolgens kun je je stem aangeven en verzenden door middel van de knop aan het einde van het formulier.


Samenstelling bestuur

In onderstaand schema zijn de huidige bestuursleden vermeld met functie en jaar van aftreden/herverkiezing.

Naam Functie Huidige termijn Jaar van aftreden of herverkiezing
Ellen Baardman algemeen 2e 2020
Raymond v.d.Wijngaart ledenadm. 2e 2020
Bram v.d. Ende voorzitter 3e 2021
Wim van Diermen penningmeester 1e 2021
Loes Laport algemeen 1e 2021

Ellen Baardman en Raymond van der Wijngaart hebben aangegeven te willen aftreden. Ellen na een door persoonlijke omstandigheden periode van minder actief bestuurslidmaatschap. Zij wil zich graag in de toekomst op afroep beschikbaar houden voor bestuur ondersteunende taken. Ook blijft ze actief bij de woensdag zwemgroep. Raymond heeft 4 jaar geleden, na een eerdere termijn van 3 jaar, de club een grote dienst bewezen door in te springen toen het bestuur minder dan het minimum aantal leden telde. Er is reeds een opvolger gevonden, te weten Suzanne Stelwagen. Zij is al enkele jaren actief als zwemvrijwilliger op de dinsdagavond en heeft gereageerd op de vacature van ledenadministrateur. Zij is wegwijs gemaakt door Raymond. Raymond blijft beschikbaar voor verenigingstaken zoals de woensdag zwemgroep.

Voorstel:
- Ellen en Raymond eervol te ontslaan als bestuurslid.
- Suzanne Stelwagen te benoemen als bestuurslid ledenadministratie.
- De werving van nieuwe bestuursleden op korte termijn op te pakken.

Vraag:
Kan over de bestuurssamenstelling worden besloten voor decharge van het bestuur? (later geagendeerd)

Antwoord:
Het bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en het afleggen van verantwoording over het afgelopen jaar zoals geagendeerd. Het besluit tot verandering in de bestuurssamenstelling met ingang van het nieuwe verenigingsjaar heeft daar geen invloed op. Het gaat hier om het bestuur zoals op dit moment is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel.

Mijn stem over de samenstelling van het bestuur:


Financieel Jaarverslag 2019 en begroting

Download pdf

Kernpunten:
De exploitatierekening over 2019 laat een negatief resultaat zien van € 1.497. (2018: + € 1.939) terwijl een negatief resultaat van € 32 was begroot. Het tegenvallende resultaat werd met name veroorzaakt door achterblijvende (contributie-) inkomsten. Voor 2021 laat de begroting een aanzienlijk negatief resultaat zien, enerzijds veroorzaakt door de kosten voor het geplande lustrum, anderzijds door de wegvallende bijdrage uit de Jan Janssen Classic, die in 2020 voor het laatst wordt georganiseerd. Er wordt nog gezocht naar een aanvullende financiering voor onze lustrumactiviteiten. Op basis van de nu verwachte uitkomsten en de financiële positie van de vereniging zal een eventuele verhoging van de contributie voor 2020 of 2021 niet aan de orde zijn.

Verslag van de kascommissie 2019

De Kascommissie, die is benoemd door de algemene vergadering in haar vergadering van 18 maart 2018, heeft de door het bestuur opgestelde Financiële verslag over 2019 onderzocht. Zij had daarvoor de beschikking over alle documenten die aan het jaarverslag ten grondslag liggen. De stukken zijn aan haar toegelicht door de penningmeester van de vereniging. De commissie is op grond van haar onderzoek van mening de het financiële verslag een getrouw beeld geeft van de financiële positie van de vereniging op 31 december 2019 en van de resultaten over 2019.

was getekend. de kascommissie, 2 maart 2020
S. Vedder
P. Hettinga

Voorstel:
Instemmen met de opgestelde Jaarrekening en begroting 2021.

Vraag 1 (samengevat):
Over de systematiek van contributies naar sport en leeftijd: hoe zijn de inkomsten uit contributie verdeeld en gespreid over het jaar? Zijn de onderlinge verschillen reden voor herziening?

Antwoord 1:
De contributie wordt per kwartaal geïnd. In 2019 liep het aantal leden geleidelijk wat terug, van 131 in q1 , via 130 in q2, naar 127 in de q3 en 4. De gemiddelde contributie per lid liep ook wat terug, van 13,90 per maand in q1 naar 12,81 per maand in q4. Een daling komt met name voort uit afname van oudere leden. Over heel 2019 bedroeg de contributie (gewogen) gemiddeld 13,29 per deelnemer. De toegepaste berekening kan verder worden toegelicht. Het overzicht is een gedeeltelijk antwoord op de vragen. Er vindt nader contact plaats met de vragensteller.

Vraag 2:
Hoeveel vrijwilligers zijn erelid en hoeveel vrijwilligers betalen?

Antwoord 2:
We hebben 11 ereleden en 35 betalende vrijwilligers.

Vraag 3:
Waarom zijn we nog verzekerd bij Gehandicaptensport Nederland als de verzekeringen via de gemeenten zijn geregeld?

Antwoord 3:
We betalen contributie per sporter per maand aan de bond. Vrijwilligers zijn gratis lid van de bond. Lidmaatschap omvat onder meer een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering. Daarnaast kun je denken aan recht op juridisch advies, afhandeling van tuchtrechtelijke geschillen, kennis en advies, mogelijkheid tot bijscholing etc.

Opmerking:
Goed om deze tijd te gebruiken om met elkaar te brainstormen over andere inkomsten bronnen.

Reactie van de penningmeester:
Het zoeken naar andere inkomstenbronnen is een constant aandachtspunt van de penningmeester. De huidige crisis heeft er vooralsnog niet voor gezorgt dat er inkomstenbronnen verloren zijn gegaan. Wel is het zo dat de geplande laatste Janjanssen Classic van 2020 verplaatst is naar 2021.

Mijn stem over het financieel jaarverslag 2019 en begroting:


Inhoudelijk Jaarverslag 2019

Download pdf

We vragen je het korte verslag goed te keuren. Mochten er nog onderwerpen ontbreken dan kunnen die toegevoegd worden. Geef dit dan aan in het reactie formulier.

Voorstel:
Het opgestelde Jaarverslag 2019 en begroting goed te keuren.

Vraag 1:
waar zien we het contact met de Toekomst terug binnen WAAG?

Antwoord 1:
In het verslag wordt de continuïteit van de sportmix in Wageningen onder de kop ‘activiteiten’ genoemd. De Toekomst speelde eerder een belangrijke rol bij het opzetten van de sportmixgroep. De overdracht van de sportmix door de docent van de Toekomst aan twee WAAG vrijwilligers betekent niet dat het contact met de Toekomst is beëindigd. Dit zal in de definitieve tekst worden verduidelijkt.

Vraag 2:
Kunnen we de studieverslagen inzien van de HBO studenten en zijn daar aanbevelingen uit voortgekomen?

Antwoord 2:
Studieverslagen worden door de studenten in het kader van hun opleiding opgesteld en zijn niet toegankelijk voor ons als vereniging. De groep waar de student de stage volgt, is direct betrokken bij de effecten en neemt mogelijke aanbevelingen via de coördinator mee in het functioneren van de groep. Deze worden op verzoek en/of naar eigen inzicht gedeeld met de andere groepen binnen de vereniging.

Mijn stem over het inhoudelijk jaarverslag 2019:


Mijn stem verzenden

Wanneer de vergadering de jaarstukken goedkeurt (op basis van gewone meerderheid van stemmen), wordt impliciet ook decharge verleend over het financiële beleid van 2019.