Privacy Policy

Sportclub WAAG hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Sportclub WAAG houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Sportclub WAAG zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met het bestuur.

Persoonsgegevens van Leden

Persoonsgegevens van leden (deelnemers en vrijwilligers zoals bepaald in de statuten van WAAG) worden door Sportclub WAAG verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Communicatie over de activiteiten van Sportclub WAAG;
 • Administratieve doeleinde;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het overeengekomen lidmaatschap van Sportclub WAAG. Voor de bovenstaande doelstellingen vraagt Sportclub WAAG de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam, achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats);
 • Geboortedatum (tbv contributie hoogte en verzekering);
 • IBAN

Indien het lid een (wettelijke) vertegenwoordiger heeft, vraagt Sportclub WAAG de volgende persoonsgegevens van de (wettelijke) vertegenwoordiger:

 • Relatie: Ouder, Familielid, Curator en/of Begeleider;
 • Voornaam, achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats);
 • IBAN

Uw persoonsgegevens worden door Sportclub WAAG opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking gedurende het lidmaatschap en tot maximaal 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap. Daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Bijzondere persoonsgegevens zoals handicap of informatie over de gezondheid van leden voor wordt alleen gevraagd indien van belang voor het bieden van adequate begeleiding tijdens activiteiten van Sportclub WAAG. Deze informatie is alleen bekend bij de vrijwilligers welke direct betrokken zijn bij de begeleiding van de betreffende leden. Bijzondere persoonsgegevens worden door Sportclub WAAG uitsluitend opgeslagen ten behoeve van dit doel en gedurende de looptijd van het lidmaatschap.

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van digitale Nieuwsbrief abonnees worden door Sportclub WAAG verwerkt ten behoeve van het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. Grondslag voor deze persoonsgegevens is het inschrijving formulier Nieuwsbrief of persoonlijk toestemming (email, telefonisch, etc.). Voor bovenstaand doel kan Sportclub WAAG de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Sportclub WAAG opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking gedurende de periode dat men aangemeld is. Uw kunt zich ten alle tijden direct uitschrijven middels een link in de nieuwsbrief. Voor de digitale nieuwsbrief maken wij gebruik van een service van MailChimp. Dit houdt in dat gedurende uw aanmelding voor de nieuwsbrief, uw naam en email bij MailChimp zijn opgeslagen (zie Legal Policies MailChimp).

Persoonsgegevens van Donateurs

Persoonsgegevens van donateurs worden door Sportclub WAAG verwerkt ten behoeve van informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten. Grondslag voor deze persoonsgegevens is een mondelinge of schriftelijke toestemming. Voor het bovenstaande doel kan Sportclub WAAG de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.
 • Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats);
 • IBAN

Uw persoonsgegevens worden door Sportclub WAAG opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking tot het donateurschap door u wordt beëindigd.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij maken gebruik van een derde partij voor het ‘stickeren’ van de papieren nieuwsbrief (GEWAAGD). Hierbij worden reeds gedrukte adres stickers aangeleverd aan deze derde partij. De nieuwsbrief wordt door leden van Sportclub WAAG of een postservice verzonden. Naam, adres, geboortedatum en ingang lidmaatschap van leden van Sportclub WAAG worden doorgegeven aan Gehandicaptensport Nederland ten behoeve van de daaraan gekoppelde aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Website en cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat uw voorkeuren, zoals weergave instellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. Indien u onze website bezoekt wordt het ip-adres waarvandaan u verbinding maakt geanonimiseerd geregistreerd en opgeslagen. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics waarvoor we een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten. De laatste 3 cijfers van het IP adres worden niet opgeslagen en ‘gegevens delen’ is uitgezet. Ook maken wij geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Buiten de EU

Indien u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief worden uw naam en email adres buiten de EU bewaard (MailChimp). Indien uw onze website bezoekt wordt uw ip-adres geanonimiseerd opgeslagen buiten de EU (Google Analytics).

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Sportclub WAAG van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact op te nemen met het bestuur van Sportclub WAAG. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Policy vragen of opmerkingen heeft neem dan contact op met het bestuur!

>> Contact

Scroll naar boven